Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Aktualności

Zmiana w opłacaniu posiłków dla dzieci

W związku ze stanowiskiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że w ramach "Programu państwa w zakresie dożywiania" nie ma możliwości ponoszenia ze środków budżetu państwa kosztów za całodzienne wyżywienie dzieci lub uczniów bez względu na rodzaj placówki, w której przebywają oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku.

Zdaniem Departamentu, w ramach Programu możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rada Ministrów w treści Programu użyła pojęcia "posiłek" w liczbie pojedynczej, a nie "wyżywienia", czy "całodzienne wyżywienie". Należy zatem zauważyć, iż założeniem jest finansowanie jednego, a nie kilku posiłków dziennie. Natomiast w przypadku, gdy obiad w stołówce placówki oświatowej złożony jest np. z dwóch lub trzech dań wydawanych w odstępie czasowym, to należy uznać go za jeden posiłek.

pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=247&id=446.

Zatem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie od dnia 01.03.2015 r. jest zmuszony zmienić opłacanie posiłków dla dzieci uczęszczających do placówek wydających więcej niż jeden posiłek podczas pobytu dziecka w ten sposób, że obiad będzie nadal finansowany w ramach środków z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", natomiast koszty śniadania zostaną pokryte ze środków własnych gminy /przeznaczonych w budżecie w dziale 85214/.

Koszty innych posiłków rodzice dzieci będą musieli pokryć we własnym zakresie.

Zaznaczamy, że każda rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji może zwrócić się do tut. Ośrodka z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na zakup żywności.
 

powiedz NIE przemocy - REAGUJ - POWIADOM

MGOPS MGOPS
 

Pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że od 1 grudnia 2014 r. zaczął działać Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jest on realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący do końca 2013 r. program "Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE (PEAD).

Jego celem będzie przekazywanie osobom o najniższych dochodach pomocy w formie paczek z żywnością, składających się z pięciu rodzajów artykułów spożywczych (makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy, mleko UHT). Wytyczne Programu przewidują, że pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, np. z powodu bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, migranci i inni spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Na jedną osobę będzie mogło przypadać od jednej do trzech paczek (z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych). Kwalifikować i wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 4 do wytycznych) będzie:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21

Przy dokonywaniu kwalifikacji tut. Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Osoby, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej będą musiały złożyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

Pierwszy etap programu będzie realizowany od m-ca grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. (o dokładnym terminie wydawania paczek poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu).

Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

Stowarzyszenie Działań Psychospołecznych w Wieruszowie
ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów
(wejście od ulicy Ciemnej)

Program Operacyjny Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym 2014-2020
 

Zarządzenie nr 7/2014
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego za 3 maja 2014 roku przypadającego w sobotę dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
Ustalam dzień 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie w zamian za ustawowy dzień wolny od pracy przypadający w sobotę w święto 3 maja 2014 roku.
 

Z dniem 1 lutego 2014 MGOPS w Wieruszowie będzie przyjmował wnioski o dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059, z późn. zm.), a jego wysokość została określona w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Kwota dodatku mieszkaniowego od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa:
- prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł/miesiąc
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/miesiąc
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc

Niezbędne dokumenty
Aby ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny należy dostarczyć następujące dokumenty:
- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (do pobrania w siedzibie MGOPS w Wieruszowie lub poniżej na stronieinternetowej);
- kserokopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul Rynek 21, 98-400 Wieruszów.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (pdf)

Rodziny Wielodzietne

"Wojewódzka karta Rodzin Wielodzietnych" - program zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci, poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki i zdrowia.

Informator - Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (pdf)

Aktualny Katalog Ulg - Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (pdf)

Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych (pdf)

Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych (pdf)

Załącznik - oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 r.ż. (pdf)

WAŻNA INFORMACJA

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie  informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2012 roku, poz. 1548), która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:

Osoby uprawione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku. Po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku  o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO LUB SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO  na nowych zasadach.
 

Spotkanie mikołajkowe

W dniu 6 grudnia 2013 roku w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie świąteczno-mikołajowe dla dzieci. Zaprosiliśmy dzieci z terenu miasta i gminy Wieruszów. Każde zaproszone dziecko otrzymało paczkę.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania serdecznie dziękujemy.

MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS MGOPS
 

Pomoc materialna dla uczniów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w terminie od 03 września do dnia 15 września 2012 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.

W przypadku:
- słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
- nauczycielskich kolegiów języków obcych,
- kolegiów pracowników służb społecznych,
wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2012 roku.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

2. Dołączenie do wniosku zaświadczenia/oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń/oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.

4. Zamieszkanie na terenie Gminy Wieruszów.

5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

6. Trudna sytuacja materialna ucznia - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego, tj. 351 zł.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała NR VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wieruszów.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Przyjęto następujące ustalenia:

• wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,

• podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
   - 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;
   - 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat;
   - 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

• podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie,

• na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Zmiana zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009 roku przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 roku.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Wytworzenie informacji: Anna Jurek

Zaakceptowanie informacji: Anna Ostrycharz

Data ostatniej aktualizacji: 15.04.2015 r.

XHTML1.0 & CSS

Copyright © 2005-2015 MGOPS Wieruszów

Projekt i wykonanie R.Kowalczyk